Kế hoạch Công tác tháng 2/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phòng GD&ĐT Vũ ThƯ­

Tr­ường TH Hồng Phong I

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ......./ KH- TH                                                                             Hồng Phong, ngày 03 tháng 02 năm 2018

 

Kế hoạch Công tác tháng 2/2018

I Số l­ượng – Phổ cập

- Giữ vững sĩ số học sinh, không để học sinh nghỉ học dài ngày. Nâng cao tỷ lệ chuyên cần trước và sau Tết Nguyên đán. Thực hiện nghiêm túc nề nếp trong từng buổi học, tăng c­ường hoạt động đội sao đỏ kiểm tra đầu giờ, làm tốt công tác trực ban( BGH, Văn phòng, GV trực nhật).

- Quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật(GV thường xuyên quan tâm theo dõi, động viên vật chất và tinh thần dịp Tết Nguyên đán.

- Ban hồ sơ Phổ cập cập nhật số liệu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ PC năm 2017. Triển khai kế hoạch phổ cập năm 2018.

- Tiếp tục rà soát lại trẻ sinh năm 2012 để xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019. Hoàn thiện việc ghi trẻ sinh năm 2017 vào sổ điều tra PC

II. Giáo dục toàn diện

1/ GD tư tưởng chính trị. Hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho HS. Các hoạt động ngoài giờ và công tác Đội.

- Duy trì tốt các nề nếp, củng cố hoạt động của liên đội. Tăng cư­ờng hoạt động tự quản, hoạt động sao đỏ, tuyên truyền măng non. Triển khai thực hiện các buổi SH sao, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội. TPT xây dựng nội dung SH sao cụ thể.

- Phát huy tác dụng của các giờ chào cờ, sinh hoạt tập thể, tổ chức tốt sân chơi: “Rung chuông vàng”cho HS khối 3.

Nội dung chi tiết có trong tệp đính kèm:

Bài viết liên quan