hien thi menu top

<%

dim conn, strconn, rs, sql

set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

strconn = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data source=" & Server.MapPath("Data.mdb")

conn.Open strconn

set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

sql = "SELECT * FROM Menu_top WHERE mt_trangthai='Bat' order by mt_vitri"

rs.Open sql, conn

while not rs.eof

  Response.Write("<a href='nhomtin.asp?id=" & rs("mt_id") & "' >")

  Response.Write(rs("mt_tieude") & "</a>" )

  Response.Write("|")

  rs.movenext

wend

 rs.close

conn.close

%>        

      - Khi chọn vào các mục trong Menu-top thì sẽ hiển thị danh sách các nội dung của Menu đó chứa trong bảng Tintuc (chỉ hiển thị tiêu đề và trích dẫn, mỗi bản ghi trên một dòng).        

nhomtin.asp

  <%

Dim id, sql, conn, strconn

id = Request.QueryString("id")

set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

strconn = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data source=" & Server.MapPath("Data.mdb")

conn.Open strconn

set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

sql="Select * From Tintuc1 WHERE mt_id ="&id

rs.Open sql, conn

while not rs.eof

  Response.Write("<h1>"&rs("Tieude")&"</h1>")

   Response.Write(rs("Trichdan"))

  Response.Write("<hr>")

rs.movenext

wend

rs.close

conn.close

%>

Bài viết liên quan