TOÁN 5: TUẦN 22: LUYỆN TẬP CHUNG - TRANG 113 - GV TRẦN XUÂN TRƯỞNG - TH HỒNG PHONG