TÍNH NHANH PHÂN SỐ: MẪU 2: ÁP DỤNG CÔNG THỨC ĐỂ TÍNH NHANH.- GV TRẦN XUÂN TRƯỞNG - T. H HỒNG PHONG