Bài 1: Làm quen với một số thao tác cơ bản trong lập trình Scratch