"Bài học đầu tiên con suốt đời ghi nhớ" đó là nội dung bức tranh của bạn Thanh Lam lớp 4A gửi tặng các thầy cô nhân ngày 20 -11