Cơ cấu tổ chức Trường Tiểu học Hồng Phong 1

Cơ cấu tổ chức trường Tiểu học Hồng Phong 1
I. Chi bộ Đảng
- Tổng số Đảng viên: 08
- Bí thư chi bộ : Lại Thi Xuân
- Phó bí thư chi bộ: Lại Thị Mơ
II. Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng: Lại Thị Xuân
Ngày sinh: 18/9/1966
Nơi sinh: Hồng Phong – Vũ Thư – Thái Bình
Năm vào nghành: 1986
Ngày vào Đảng: 28/11/1994
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Hà Nội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Phó HiệuTrưởng: Lại Thị Mơ
Ngày sinh: 15/4/1965
Nơi sinh: Hồng Phong – Vũ Thư – Thái Bình
Năm vào nghành: 1985
Ngày vào Đảng: 28/11/1994
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Hà Nội
Trình độ chính trị: Trung cấp

 

III. Công đoàn:
Tổng số Đoàn viên công đoàn: 23
 Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thi Thu Hương
Các uỷ viên BCHCĐ: 
            Vũ Thu Hiền
 +Nguyễn Thi Oanh
 IV. Chi Đoàn
Tổng số đoàn viên : 18 đ/c
 - Bí thư chi đoàn: Phan Văn Hoài
 - Phó bí thư chi đoàn: Phạm Thị Thu Nga
 V. Các tổ chuyên môn 
            + Tổ 1,2,3              Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân Xanh 
            + Tổ 4,5                 Tổ trưởng: Nguyễn Văn Huy 
            + Tổ Văn phòng    Tổ trưởng: Lê Thị Nhung

 

Tác giả: Thanh Vân
Bài viết liên quan